تماس با ما

 شماره تماس موسسه آموزش عالی پیشتازان : 4-07136289203

 شماره داخلی کارشناس فرهنگی و مدیر سایت (سرکار خانم رحمانیان ) : (115)

 آدرس موسسه : خیابان قصرالدشت - حدفاصل فلکه قصرالدشت و زرگری  - کوچه 74- موسسه آموزش عالی پیشتازان