برنامه تریبون آزاد ویژه انتخابات سال 96

برنامه تریبون آزاد

 

برنامه تریبون آزاد ویژه انتخابات سال 96 با همکاری مشترک معاونت فرهنگی و بسیج دانشجویی با حضور اساتید و دانشجویان موسسه پیرامون انتخابات برگزار گردید .