برگزاری جلسات هفتگی تطهیر با قرآن در موسسه پیشتازان